სერვისები
სააღრიცხვო პოლიტიკა

სააღრიცხვო პოლიტიკა

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (ფასს) - ის თანახმად საჭიროა რომ, საწარმომ  შეიმუშავოს სააღრიცხვო პოლიტიკა , ხოლო ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოებისა და ფინანსური ანგარიშგების შედგენის დროს იხელმძღვანელოს სააღრიცხვო პოლიტიკაში აღწერილი დებულებებით.

სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავება და დანერგვა მოიცავს:

    1. აღრიცხვის პოლიტიკის ჩამოყალიბებას საქმიანობის სფეროს შესაბამისად.

    2. პირველადი დოკუმენტების შექმნის პოლიტიკის დანერგვას.

    3. სახელფასო სქემების პოლიტიკის შემუშავება დანერგვას.

    4. სასაქონლო მატერიალური ფასეულობის და ძირითადი საშუალების აღრიცხვის პოლიტიკის დანერგვას.

გაიგე ღირებულება