სერვისები
პროცესების აუდიტი

პროცესების აუდიტი

პროცესების  აუდიტი მენეჯმენტს ეხმარება, ბიზნეს პროცესებში არსებული ხარვეზების გამოვლენასა  და მათ დროულ გამოსწორებაში, რაც თავისთავად ხელს უწყობს კომპანიის სწორ და სწრაფ განვითარებას.

პროცესების აუდიტი მოიცავს:

 

       1. პირველადი დოკუმენტების წარმოების აუდიტს.

       2. სახელფასო პროცესების აუდიტს.

       3. სასაქონლო მატერიალური ფასეულობის აღრიცხვის აუდიტს.

      4. საწვავის და სახარჯი მასალის აღრიცხვის აუდიტს.

      5. შერჩეული პროცესის აუდიტს.

გაიგე ღირებულება