სერვისები
ფინანსური ანგარიშგება

ფინანსური ანგარიშგება

კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის შეფასებისთვის საჭიროა ზუსტი ფინანსური აღრიცხვა, რაც პირველ რიგში საჭიროებს ანგარიშგებების დროულ და მართებულ წარმოებას.
 

გთავაზობთ ფინანსურ აღრიცხვა -  ანგარიშგებას  IV კატეგორიის საწარმოებისთვის :

   1. ზომითი კატეგორიის და ძირითადი პრინციპის განსაზღვრა.

   2. მოგება-ზარალის ანგარიშგება.

   3. ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება.

   4. კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგება.

   5. ფინანსური ანგარიშგების მომზადება წარდგენა.

გაიგე ღირებულება