სერვისები
ბუღალტრული მომსახურება

ბუღალტრული მომსახურება

სწორად  წარმოებული ბუღალტრული აღრიცხვა კომპანიის რესურსების მართვის აუცილებელი წინაპირობაა !

 Accountor -ი აღრიცხავს მცირე და საშუალო კომპანიების ბუღალტერიას საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად , რაც დაეხმარება ბიზნესს ოპტიმალურ განვითარებაში.

ბუღალტრული მომსახურება შედგება:

 

   1. პირველადი დოკუმენტების შექმნა.

   2. პირველადი დოკუმენტების დამუშავება საბუღალტრო პროგრამაში.

   3. სახელფასო უწყისების მომზადება დამუშავება და თანამშრომელთა რეესტრის კონტროლი.

   4. ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა.

   5. საგადასახადო დეკლარაციების დამუშავება და წარდგენა.

   6. პერიოდული ინვენტარიზაციის ჩატარება.

   7. დებიტორების და კრედიტორების აღრიცხვა და კონტროლი.

   8. სასაქონლო მატერიალური ფასეულობის აღრიცხვა და კონტროლი.

   9. წარმოების კალკულაციის მომზადება და დამუშავება.

გაიგე ღირებულება