სერვისები
ბუღალტრული აუდიტი

ბუღალტრული აუდიტი

ბუღალტრული აუდიტი გულისხმობს საბუღალტრო დოკუმენტაციისა და ჩანაწერების აუდიტს, თუ რამდენად სწორად და აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით არის ისინი შედგენილი.

ბუღალტრული აუდიტი შედგება:

1. კომპანიის საქმიანობის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის შეფასება.

2. დოკუმენტების განხილვა და შეფასება.

3. საგადასახადო დარიცხვების შეფასება და საჭიროების შემთხვევაში კოდექსთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით რეკომენდაციის შემუშავება.

4. ზედმეტობის და დანაკლისის აღრიცხვის შეფასება.

5. ძირითადი საშუალებების აღრიცხვის შეფასება.

6. სასაქონლო მატერიალური ფასეულობის აღრიცხვის შეფასება.

7. წარმოების კალკულაციების შეფასება.

გაიგე ღირებულება