შეთავაზება
წარმოების ბუღალტერია სტანდარტი (350-700 ლარი)

წარმოების ბუღალტერია სტანდარტი (350-700 ლარი)

წარმოებისთვის ბუღალტერიის სტანდარტული პაკეტი მოიცავს შემდეგ ძირითად მომსახურებებს:

1. შესყიდვების აღრიცხვა საბუღალტრო პროგრამაში.

2. გაყიდვების აღრიცხვა საბუღალტრო პროგრამაში.

3. საბანკო ოპერაციების დამუშავება საბუღალტრო პროგრამაში.

4. ნაღდი ფულის მოძრაობის ასახვა საბუღალტრო პროგრამაში.

5. სახელფასო პროცესების აღრიცხვა საბუღალტრო პროგრამაში.

6. საპენსიო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა.

7. საგადასახადო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა.

8. საბუღალტრო პროგრამასთან სალარო აპარატის და პოს ტერმინალის ინტეგრაცია.

9. დამტკიცებული კალკულაციის მიხედვით ჩამოწერების გაკეთება.

 10. დეფექტურ აქტებზე და ფორმა N2 დაყრდნობით ჩამოწერების გაკეთება.

გაიგე ღირებულება