შეთავაზება
წარმოების ბუღალტერია პრემიუმი(750-950 ლარი)

წარმოების ბუღალტერია პრემიუმი(750-950 ლარი)

წარმოებისთვის ბუღალტერიის პრემიუმ პაკეტი მოიცავს შემდეგ ძირითად მომსახურებებს:

1. შესყიდვების აღრიცხვა საბუღალტრო პროგრამაში.

2. გაყიდვების აღრიცხვა საბუღალტრო პროგრამაში.

3. საბანკო ოპერაციების დამუშავება საბუღალტრო პროგრამაში.

4. ნაღდი ფულის მოძრაობის ასახვა საბუღალტრო პროგრამაში.

5. სახელფასო პროცესების აღრიცხვა საბუღალტრო პროგრამაში.

6. საპენსიო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა.

7. საგადასახადო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა.

8. საბუღალტრო პროგრამასთან სალარო აპარატის და პოს ტერმინალის ინტეგრაცია.

9. დამტკიცებული კალკულაციის მიხედვით ჩამოწერების გაკეთება.

10. დეფექტურ აქტებზე და ფორმა N2 დაყრდნობით ჩამოწერების გაკეთება.

11. წარმოების კალკულაციის შედგენაში ჩართულობა.

12. ფორმა N 2 შედგენაში ჩართულობა.

13. ხელშეკრულებების და მიღება-ჩაბარებების შედგენა.

14. ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა.

15. დებიტორების და კრედიტორების კონტროლი.

16. საგადასახადო შემოწმების და დავის დროს საბუღალტრო დოკუმენტების მომზადება.

17. ინვენტარიზაცია 6 თვეში ერთხელ.

გაიგე ღირებულება