შეთავაზება
სილამაზის სალონი პრემიუმი (550-750 ლარი)

სილამაზის სალონი პრემიუმი (550-750 ლარი)

სილამაზის სალონის პრემიუმ ბუღალტერიის პაკეტი მოიცავს შემდეგ მომსახურებებს:

 1. 1. შესყიდვების აღრიცხვა საბუღალტრო პროგრამაში.
 2. 2. გაყიდვების და მომსახურების გაწევის აღრიცხვა საბუღალტრო პროგრამაში.
 3. 3. საბანკო ოპერაციების დამუშავება საბუღალტრო პროგრამაში.
 4. 4. ნაღდი ფულის მოძრაობის ასახვა საბუღალტრო პროგრამაში.
 5. 5. სახელფასო პროცესების აღრიცხვა საბუღალტრო პროგრამაში.
 6. 6. საპენსიო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა.
 7. 7. საგადასახადო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა.
 8. 8. ხელშეკრულებების და მიღება-ჩაბარებების შედგენა.
 9. 9. ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა.
 10. 10. დებიტორების და კრედიტორების კონტროლი.
 11. 11. საგადასახადო შემოწმების და დავის დროს საბუღალტრო დოკუმენტების მომზადება.
 12. 12. ინვენტარიზაცია 6 თვეში ერთხელ.

გაიგე ღირებულება