შეთავაზება
სავაჭრო ობიექტი პრემიუმი (550-750 ლარი)

სავაჭრო ობიექტი პრემიუმი (550-750 ლარი)

სავაჭრო ობიექტისთვის პრემიუმ ბუღალტერიის პაკეტი მოიცავს შემდეგ ძირითად მომსახურებებს:

1. შესყიდვების აღრიცხვა საბუღალტრო პროგრამაში.

2. გაყიდვების აღრიცხვა საბუღალტრო პროგრამაში.

3. საბანკო ოპერაციების დამუშავება საბუღალტრო პროგრამაში.

4. ნაღდი ფულის მოძრაობის ასახვა საბუღალტრო პროგრამაში.

5. სახელფასო პროცესების აღრიცხვა საბუღალტრო პროგრამაში.

6. საპენსიო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა.

7. საგადასახადო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა.

8. საბუღალტრო პროგრამასთან სალარო აპარატის და პოს ტერმინალის ინტეგრაცია.

9. ხელშეკრულებების და მიღება-ჩაბარებების შედგენა.

10. ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა.

11. დებიტორების და კრედიტორების კონტროლი.

12. საგადასახადო შემოწმების და დავის დროს საბუღალტრო დოკუმენტების მომზადება.

13. ინვენტარიზაცია 3 თვეში ერთხელ.

გაიგე ღირებულება