შეთავაზება
სავაჭრო ობიექტი ლუქსი (800 + ლარი)

სავაჭრო ობიექტი ლუქსი (800 + ლარი)

სავაჭრო ობიექტისთვის ლუქს ბუღალტერიის პაკეტი მოიცავს შემდეგ ძირითად მომსახურებებს:

1. შესყიდვების აღრიცხვა საბუღალტრო პროგრამაში.

2. გაყიდვების და მომსახურების გაწევის აღრიცხვა საბუღალტრო პროგრამაში.

3. საბანკო ოპერაციების დამუშავება საბუღალტრო პროგრამაში.

4. ნაღდი ფულის მოძრაობის ასახვა საბუღალტრო პროგრამაში.

5. სახელფასო პროცესების აღრიცხვა საბუღალტრო პროგრამაში.

6. საპენსიო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა.

7. საგადასახადო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა.

8. საბუღალტრო პროგრამასთან სალარო აპარატის და პოს ტერმინალის ინტეგრაცია.

9. ხელშეკრულებების და მიღება-ჩაბარებების შედგენა.

10. ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა.

11. დებიტორების და კრედიტორების კონტროლი.

12. საგადასახადო შემოწმების და დავის დროს საბუღალტრო დოკუმენტების მომზადება.

13. ინვენტარიზაცია ყოველთვიურად.

14. პროცესების აუდიტი.

15. ფინანსური ანგარიშგების მომზადება წარდგენა IV კატეგორიის საწარმოებისთვის.

16. ყოველთვიური რეპორტების მომზადება და წარდგენა.

გაიგე ღირებულება